header

חיל הקשר

Royal Corps of Signals


הקשר הוא חלק חשוב של כל מערכת מלחמתית; במלחמת העולם השניה הוכנס לשימוש הרבה מיכשור חדש.

גם בחיל זה חששו הבריטים לשתף את מגויסי הישוב בשל מידע שרצו להסתיר ממוסדות הישוב. עם תום המלחמה לא עלה מספר המשרתים הארצישראלים בחיל הקשר על 200 ועוד 250 איש שהפעילו את "הקשר" בבריגדה. אנשי חיל זה רכשו ניסיון יקר של קיום קשר בתנאי קרב.

לחיל הקשר קיבלו לאחר זמן הבריטים גם בעלי ניסיון בשרותי דואר, טלפון וטלגרף בארץ והפעילו אותם ביוון (מקום בו חלקם נפלו בשבי), בקרינַיקָה במדבר המערבי, במצרים, בעיראק ובאירן – תמיד ביחידות קטנות של מספר מועט של אנשים.

פריסתם הרחבה של הארצישראלים בחיל הקשר היא עדות לכישוריהם המקצועיים והייתה בעלת חשיבות מבחינת היכרות עם ארצות ואנשים.

You are here: