header

הקומנדו


Middle East Commando 51

 

הקומנדו הייתה יחידה חדשה בצבא הבריטי, הצנחנים הארצישראלים נחשבו לחלק מיחידה זאת.

כאשר הוקמה היחידה במזרח התיכון, צרפו אליה הבריטים יהודים רבים יוצאי גרמניה תושבי הארץ. החיילים ביחידת הקומנדו היו הראשונים שלחמו בגרמנים פנים אל פנים, כמו כן לחמו בצבא האיטלקי בחלקים שונים של צפון אפריקה.

המתנדבים ל'קומנדו' עסקו במשימות לא שגרתיות ויוצאות דופן, כמו, למשל, הקמת בית ספר לסקי בלבנון, פעולות מסוימות בסודאן ובאתיופיה, חלק של החפרים שחזרו מאירופה הצטרפו לקומנדו. לימים, צורפו חלק ממגויסי הקומנדו לבריגדה.

בין המגויסים לקומנדו היה מספר קטן של ערבים.

הבריטים לא הסכימו לקלוט בצבא את המחלקה הגרמנית של הפלמ"ח.

You are here: