header

חיל החרושת (חימוש)

Royal Electrical and Mechanical Engineers – REME

  

חיל זה הופקד על תחזוקה ותיקון של אמצעי לחימה שהיו בשימוש חילות היבשה.

ביוני  1942 התחילו  לגייס  ארצישראלים,  בנים ובנות,  לחיל זה. למתגייסים  בארץ הצטרפו

כ 600 יהודים מצריים. כבר במהלך 1943 הוקמו 4 פלוגות עבריות ב - REME. לחיל זה התגייסו בעלי מקצוע מיומנים ביותר בתחומי מכניקה עדינה, אופטיקה וטיפול בציוד מכני ובנשק כבד. הנתק מבריטניה חייב קיום יחידות אלה בהסתמך על כוח מקצועי במזרח התיכון. יחידות REME שיתפו פעולה גם עם גופים אזרחיים מקצועיים בארץ.

 הניסיון הרב בתיקוני נשק ברמה מקצועית גבוהה תרם משמעותית להקמת חיל החימוש בצה"ל ולגופים אזרחיים דוגמת "רפאל".

You are here: