header

חיל הרפואה

 

ROYAL ARMY MEDICAL CORPS – RAMC


ROYAL ARMY MEDICAL CORPS – RAMC

 

כ – 400 מתנדבים שרתו בחיל הרפואה, מהם 250 רופאים ושלוש רופאות.

הבריטים פיזרו את הרופאים כיחידים לפי צרכיהם, בין היתר נשלחו הרופאים שגויסו למושבות הבריטיות באסיה ובאפריקה אשר להן לא היו רופאים משלהן. אפילו לבריגדה לא היו רופאים ארצישראליים צמודים. רופאים שרתו בבתי חולים צבאיים, באניות ששימשו בתי חולים וביחידות בשדה הקרב. 10 רופאים נשארו באתיופיה ועזרו להקים מערכת רפואית לצבא אתיופיה. ד"ר ג'רבין הגיע לדרגת בריגדיר.

You are here: