header

פלוגת חפרים 606

 פלוגת חפרים 606

  הפלוגה נשלחה למדבר המערבי בסוף נובמבר 1940. בזמן המתקפה הבריטית בדצמבר 1940 הייתה הפלוגה ממוקמת באזור מרסה-מטרוח. במרס 1941 היא נשלחה ליוון במסגרת חיל המשלוח הבריטי. הפלוגה הגיעה ליוון במרס 1941 והתמקמה באזור אתונה-פיראוס. הפלישה הגרמנית ליוון החלה ב- 6 באפריל 1941, ובאותו לילה נערכה הפצצה כבדה על נמל פיראוס שהוציאה אותו מכלל שימוש. החפרים המתינו לחידוש פעילותו של הנמל ובינתיים חגגו את סדר הפסח יחד עם יהודי העיר. ב- 21 באפריל 1941 הוחלט על פינוי חיל המשלוח מיוון. באותה עת רוב הפלוגה הייתה באזור אתונה - פיראוס וכוח קטן יותר היה בתביי שבצפון. הפלוגה ומפקדה, יחד עם חיילים נוספים מפלוגה 603, הפליגו מפיראוס לכרתים על סיפון ספינה בשם "פנקראטיון". במהלך ההפלגה הותקפה האונייה על ידי מטוסים איטלקיים. סמוך לאי מילוס ניזוקה הספינה ואנשיה עלו על לחוף. באי מילוס שהו אנשי הפלוגה שבעה ימים תחת התקפות אוויר גרמניות בלתי פוסקות, עד אשר הגיעו משחתות בריטיות שהעבירו אותם לכרתים. מתוך הפלוגה הגיעו ב-1 במאי לכרתים 273 חיילים. בכרתים צורפו לפלוגה 118 חיילי פלוגת החפרים 603 שהפליגו עמה מפיראוס ושאר פלוגתם נפלה בשבי, וכן כמה עשרות חיילים מפלוגות החפרים האחרות שהצליחו להיחלץ בסירות קטנות מחוף הפינוי בקאלאמאטה שבדרום הפלופונס ולהגיע לאי. הפלוגה המורחבת הועסקה בפריקת מטעני אספקה במפרץ סודה בצפון כרתים, תחת התקפות אוויר גרמניות שהלכו וגברו עד ש ב-20 במאי 1941 החלה ההתקפה הגרמנית המוצנחת והמונחתת מן הים על האי.

 ב-26 במאי 1941 החליט מפקד האי, הגנרל הניוזילנדי פרייברג, על פינוי הכוחות ממנו. חוף הפינוי העיקרי היה בספאקיה שבחוף הדרומי. פלוגה 606 נצטוותה לסגת דרומה. ההגנה על כרתים התמוטטה והחלה נסיגה כללית. הנסיגה לא הייתה מאורגנת וכמה מהחיילים כשלו בדרך מאפיסת כוחות. במעבר ההרים אימברוס שלפני הירידה לחוף הדרומי של כרתים נעשה ניסיון להסדיר את הפינוי, וניתנה עדיפות למעברן של יחידות לוחמות ומגובשות. החפרים היו בסוף התור, והספינה האחרונה עזבה את האי לפני שחיילי הפלוגה פונו. הקצין שיפמן ועמו 110 חיילים נפלו בשבי הגרמני יחד עם שני הקצינים הבריטים. חיילים אחרים מצאו דרכים, כגון העמדת פני פצוע, כדי להסתנן אל היחידות שהתפנו ולצאת מהאי. לאחר נפילת יוון וכרתים וסיום הקרבות במזרח אפריקה היה ספק אם ניתן לשקם את פלוגות החפרים ולהחזירן לשרות. באפריל 1942 הוחלט על פירוק פלוגות החפרים ורוב אנשי פלוגה 606 הועברו לחיל ההנדסה, כדי לבנות מחדש את פלוגת תפעול הנמלים 1039. מקצת החיילים עברו לפלוגות הובלה עבריות.

You are here: